Kontakt

PT-kolor

fax (0-22) 632 03 19

e-mail: sekretariat@post-tel.eu

rok założenia 1999

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000017658; NIP 527-22-59-447; Regon 016154860

kapitał zakładowy – 1.597.000 zł.